برگزاری دوره ه تخصصی چای توسط موسسه  استادان چای ایرانیان

1.  مبانی پایه چای
* تاریخچه اولیه چای در دنیا
* معرفی مناطق رویش چای در دنیا
* گیاه شناسی چای و‌ آشنایی با ساختار گیاه چای
* آشنایی با مراحل فرآوری و تولید چای
* مزایای سلامتی انواع چای

2.  آماده سازی چای(دوره متوسطه)
* اصول اولیه دم آوری انواع چای
* آشنایی با تجهیزات مختلف دم آوری چای – شناخت آب مناسب جهت دم آوری
* دوره اولیه تست چشایی انواع چای
* آشنایی با چرخه طعمی و اسکور شیت
* تست چشایی کور چای
3. آشنایی با قوانین و مقررات و اسکور شیت مسابقات ملی چای کشور
زمان برگزاری: 14و 15 دیماه 1402
ساعت برگزاری 10 الی 17
در پایان دوره پس از آزمون کتبی و شفاهی برای قبول شدگان، گواهینامه TMC. صادر میگردد.